GİZLİLİK POLİTİKASI

  1. AMAÇ

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş  (“Turmar” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken elde ettiğimiz ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ve KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak sahip olduğumuz bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.
Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”) kişisel verilerin Şirket tarafından toplanması, kullanılması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması süreçlerinin nasıl işleyeceği konusunda sizleri bilgilendirme vasfına sahiptir. Politika’da KVKK’da yer alan düzenlemeler uyarınca veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara yer verilmiş ve işbu Politika kişisel verisine sahip olduğumuz bütün gerçek kişileri kapsamaktadır.

  1. DAYANAK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm yönetmelikler İşbu Politika’ya dayanak teşkil etmektedir.

  1. TANIM VE KISALTMALAR

KVKK’nın uygulanmasında;

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır:

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME KOŞULLARI, AMAÇLARI VE SAKLANMASI

       a.Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları: Kanun'da sayılan istisnalar dışında, Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

Yukarıdakilerden farklı olarak özel nitelikli kişisel veriler ise öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Kanuna göre sadece açık rıza halinde özel nitelikli kişisel veriler işlenebilir. Ayrıca Kanuna göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rızası dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:

      b.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:

    c.Kişisel Verilerin Saklanması: Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından elde edilen kişisel veriler ticari ve ekonomik faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla mevzuata uyumlu olarak uygun süre zarfında saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Tekfen Holding tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verilerin aktarılması, Kanunun, 8. maddesinde kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasına ilişkin hükümlere, 9. maddesinde ise kişisel verilerin yurt dışına aktarılması şeklinde düzenlenmiş olup Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından ilgili mevzuat tarafından getirilen yükümlülüklere uyulmaktadır.
      a.Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Kişilere Aktarılması: Kanunda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde işlenmek üzere elde edilen kişisel verilerin, 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle üçüncü kişilere aktarılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede ayrıca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılabileceği şartlar belirtilmiştir. Bu kapsamda, kişisel verilerin aktarılması için aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir:

Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılabilmesi için ise; aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir.

      b.Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Kişilere Aktarılması:
Kanunun 9. maddesine göre yurt dışına veri aktarımı;

  1. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş’nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 

  1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen veri sahipleri tarafından kullanılacak haklar sağlanmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Bahse konu haklar şunlardır:

9. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER
Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirler KVKK’nın 12. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre veri sorumlusu olarak Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş;

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
      a.İdari Tedbirler: Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli idari tedbirleri alır ve denetimleri yapar. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar. Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş, kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVKK eğitimlerini verir.
     b.Teknik Tedbirler: Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş sahip olduğu kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli veri güvenliğini tesis edecek altyapıyı kullanır, bu alanda tecrübeli kişileri istihdam eder ve gerekli KVKK eğitimlerini verir, risk analizi, veri sınıflandırması, BT risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür, kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar, bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.


10. İLAN
İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanarak Şirket çalışanlarına, veri sahiplerine ve 3. kişilere duyurulur