TURMAR TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş olarak, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi istek ve şikayetleri hakkında bilgi verilmesi, teknik süreçlerin devamı, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin etkinlik/ verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.perarose.com internet adresinden Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; http://www.perarose.com internet sitemizde paylaşılmış olan iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, http://www.perarose.com da bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir. 

Yurtdışına Veri Aktarımı

Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4/2 maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, kvk@marsanholding.com'a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.perarose.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ’ nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.perarose.com adresindeki formu doldurup imzalayarak kvk@marsanholding.com adresine iletebilirsiniz.  Turmar Turizm İşletmeciliği Tic.A.Ş, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir: